De bank voor een wereld in verandering
4 min

Hoe eigenaar worden van een woning?

Wil u een woning kopen en vraagt u zich af hoe u een hypothecaire lening krijgt? De notaris, de architect, dienst stedenbouw en de bank zijn de partners voor uw woonproject.

Weten en begrijpen

Een woning kopen De verschillende stappen

Het compromis tekenen

U koopt het huis van uw dromen. Dat begint bij het tekenen van het compromis: een onderhandse overeenkomst die uzelf en de verkoper ondertekenen. U heeft nu een voorlopige verkoopovereenkomst die bindend is voor beide partijen. Vaak betaalt u 10% van de verkoopprijs bij het afsluiten. In het compromis staan: de gegevens van de koper en de verkoper; beschrijving van de woning; de afgesproken prijs in cijfers en letters; eventuele erfdienstbaarheden, opschortende en/of ontbindende voorwaarden. Opschortende voorwaarden zorgen ervoor dat het compromis opgeschort blijft zolang aan die voorwaarden niet is voldaan. Bij het niet vervullen van een opschortende voorwaarde wordt de verkoopovereenkomst als niet bestaand beschouwd.

Hoe ziet een compromis eruit?

Een bod is bindend wanneer de verkoper het aanvaardt. Met andere woorden, de verkoop of aankoop is op dat moment dus definitief. Je zet het bod beter meteen op papier. Een officieel document heb je daarvoor niet nodig, een simpel bierviltje volstaat. Een mondelinge afspraak is even bindend, maar is natuurlijk moeilijker te bewijzen.

Zorg ervoor dat het document de volgende zaken zeker vermeldt: de identiteit van de koper en verkoper, de aard van het goed met een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving, het gebruik van het onroerend goed (wordt het verhuurd, bijvoorbeeld). Vermeld ook de overeengekomen prijs, in cijfers en letters, de betalingswijze en eventueel het voorschot. Uiteraard ook de handtekening van koper en verkoper en de datum, net als de opschortende voorwaarden (kan de verkoop niet doorgaan omdat je lening niet binnen een bepaalde termijn goedgekeurd wordt, dan hoef je geen schadevergoeding of interesten te betalen aan de verkoper).

Een lening afsluiten bij de bank

Eens het compromis getekend, is het de hoogste tijd om een lening ‘rond te krijgen’. Een eerste verkennende ronde zal u al een duidelijk zicht geven op rentevoeten, types van leningen en wat de verschillende mogelijkheden van de leningen zijn. Wanneer u uiteindelijk de optie kiest die u past, kunt u de lening sluiten. Om uw dossier op te stellen heeft de bank volgende documenten nodig: uw drie laatste loonfiches, of indien u zelfstandige bent de twee laatste belastingaangiften. Indien u roerende inkomsten hebt: een gedetailleerd overzicht van de portefeuille. Daarnaast ook een kopie van (eventueel) bestaande kredietovereenkomsten, een overzicht van uw eigen vermogen, bij een aankoop de verkoopakte, bij een nieuwbouw of verbouwing de eigendomstitel, het plan, bestek of prijsofferte van de werken, omgevings- of bouwvergunning en bodemsaneringsattest. Voor Vlaanderen eventueel ook uw EPB-aangifte.

De verkoopakte bij de notaris

Na het ondertekenen van het compromis hebt u maximaal vier maanden vooraleer de notariële akte wordt verleden. Binnen die termijn moet u de registratierechten betalen. De notariële akte is nodig om de verkoop wettelijk te bezegelen. Koper en verkoper kunnen dezelfde notaris nemen of elk de hunne inschakelen. In dat laatste geval delen de twee notarissen het ereloon. De koper betaalt dus geen hogere kosten.

Bouwen, verbouwen Voor u eraan begint

De aankoop van een stuk grond bij de notaris

De verkoopakte van een terrein wordt, net zoals de aankoop van een pand, bij de notaris verleden. Bij de overdracht van gronden is er in Vlaanderen ook een bodemattest vereist. De notaris waakt erover dat dat attest, afgeleverd door OVAM, bij de verkoop aanwezig is. Bij de aankoop van een grond zijn er nog andere zaken waarmee u rekening moet houden. Zo is de er btw van toepassing op de bouwgrond wanneer u een nieuwbouwwoning en de bouwgrond op hetzelfde moment en van dezelfde persoon koopt. Indien niet, dan is er btw op de verkoop van de nieuwbouwwoning en betaalt u registratierechten op de verkoop van de bouwgrond.

Plannen en bouwvergunning bij de architect

Normaal gezien moet u een bouwvergunning aanvragen voor alle bouwwerken – daar horen zelfs afbraakwerken en ondergrondse of verplaatsbare constructies bij. Maar ook voor het vellen van hoogstammige bomen, grote reliëfwijzigingen en reclameconstructies, bijvoorbeeld, is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor een aantal kleinere werken is er geen vergunning nodig, als ze niet strijdig zijn met de geldende reglementeringen. Voor bepaalde kleine bouwwerken volstaat een eenvoudige dossiersamenstelling. De technische dienst van de gemeente zal u vertellen wat er precies moet gebeuren.

Welke administratieve stappen moet ik ondernemen om eigenaar te worden?

De partners voor mijn woonproject? De notaris, architect, dienst stedenbouw en de bank.