De bank voor een wereld in verandering

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor BNP Paribas Fortis NV van kapitaal belang. We verbinden er ons dan ook toe om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in alle transparantie en conform alle wettelijke bepalingen. Met deze verklaring willen wij u alvast volledig informeren. Daarbij gaan we dieper in op hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. De contractueel afgesproken voorwaarden tussen u en ons blijven onveranderd.

Wij nodigen u uit de tijd te nemen om deze verklaring te lezen en bekend te raken met ons beleid m.b.t dit onderwerp. Onthoud alvast ook dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Hoofdstuk 6 van deze verklaring gaat trouwens dieper in op deze mogelijkheid.

1. Welke draagwijdte heeft deze verklaring?

A. Wat betekent 'verwerking van uw gegevens' en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder verwerking van gegevens verstaan we elke bewerking van uw persoonsgegevens: Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.

BNP Paribas Fortis NV, met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die het moet verwerken.

Wij zijn bijgevolg zowel uw gesprekspartner als die van de toezichtsautoriteiten (vb. de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ) voor alle vragen over het gebruik van uw gegevens door onze bank.

Voor specifieke dienstverleningen doen we een beroep op gespecialiseerde partners, die naar geval, optreden als onderaannemer. Zij moeten onze instructies strikt opvolgen en ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens naleven.

In andere gevallen zijn deze partners zelf medeverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens en moeten zij op hun beurt hun wettelijke verplichtingen terzake nakomen.

Wij verzekeren ons ervan dat onze partners enkel gegevens ontvangen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun contract.

Voorbeelden van gebruikelijke partners van de financiële sector zijn:

 • Swift (wereldwijde uitwisseling van berichten);
 • VISA, MasterCard en Atos Worldline;
 • (onder)bewaarnemer van financiële instrumenten;
 • bedrijven die boekhoudkundige of betaalopdrachten uitvoeren.

Wij treden ook op als onderaannemer voor andere entiteiten van binnen of buiten de groep BNP Paribas. In die gevallen zijn het de opdrachtgevende entiteiten die de persoonlijke gegevens verwerken waarbij wij enkel hun instructies opvolgen.

B. Voor wie?

Deze verklaring geldt voor:

 • alle natuurlijke personen die huidige of potentiële klanten van BNP Paribas Fortis NV zijn;
 • alle andere tussenkomende partijen (natuurlijke personen) bij een verrichting met de bank (vb. bestuurders van vennootschappen, gevolmachtigden, wettelijke vertegenwoordigers en andere contactpersonen).

Deze verklaring geldt niet voor:

 • rechtspersonen.

C. Voor welke gegevens?

Deze verklaring betreft persoonsgegevens van natuurlijke personen. Het gaat m.a.w. om gegevens die toelaten iemand rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

In het kader van uw verrichtingen met BNP Paribas Fortis NV kunnen wij ertoe gebracht worden om verschillende persoonsgegevens te verzamelen:

 • gegevens om u te identificeren: uw naam, adres, geboortedatum en -plaats, foto, rekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres[1], beroep, gezinssamenstelling ...;
 • gegevens die moeten toelaten een contract te sluiten: uw loon, de waarde van uw vastgoed ...;
 • transactiegegevens: gegevens over uw verrichtingen bij de bank, d.w.z: namen en rekeningnummers, de mededelingen, meer algemeen, alle gegevens van een storting, een overschrijving, een geldopvraging ... via uw rekeningen;
 • gegevens over uw gedrag en gewoontes met betrekking tot het gebruik van onze kanalen: kantoren, websites, apps voor tablet en smartphone ...;
 • gegevens over uw voorkeuren en interesses, die u ons rechtstreeks of onrechtstreeks meedeelt, bijvoorbeeld doordat u deelneemt aan onze wedstrijden, aanwezig bent op events, uw vastgoedprojecten, uw hobby's ...;
 • gegevens afkomstig van derde partijen;
 • gegevens die u met de bank uitwisselde op onze specifieke pagina's op de sociale media. Zoals de wet het voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens, zoals onder andere: raciale of etnische afkomst;
 • politieke opvattingen;
 • godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging;
 • lidmaatschap van een vakvereniging;
 • genetische eigenschappen;
 • gezondheid;
 • seksuele voorkeuren;
 • strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen die daaruit voortvloeien;
 • biometrische gegevens.

Indien wij toch gegevens van deze aard moeten verwerken, vragen wij altijd voorafgaandelijk uw toestemming.

D. Welke reglementering regelt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België?

De wet van 8 december 1992 ('privacywet') en de bijhorende koninklijke uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij engageren ons ertoe onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wij genoodzaakt zijn uw gegevens te verwerken. Indien u dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij u aan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.

2. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Een aantal van uw gegevens kunnen verzameld worden door BNP Paribas Fortis NV:

 • wanneer u klant wordt;
 • wanneer u zich registreert om onze online diensten te gebruiken (bij de start en bij elke verdere aanmelding);
 • wanneer u een formulier of een contract dat wij u voorleggen, invult;
 • wanneer u van onze diensten en producten gebruikmaakt;
 • wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, ingaat op onze uitnodigingen (voor conferenties…);
 • wanneer u zelf contact met ons opneemt via een kanaal dat wij ter beschikking stellen;
 • wanneer uw gegevens gepubliceerd of overgedragen worden door:
  • geautoriseerde derden (Belgisch Staatsblad, agenten of makelaars, vennootschappen binnen onze groep);
  • of professionele dataleveranciers;
 • wanneer u gefilmd wordt door onze bewakingscamera's in en rond onze kantoren/gebouwen. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten en wijzelf het slachtoffer kunnen worden te voorkomen (wij signaleren de aanwezigheid van camera's met pictogrammen die onze contactgegevens vermelden).

Telkens het vereist is, zorgen wij ervoor dat wij uw toestemming bekomen.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Voor elke verwerking worden enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel verwerkt.

In het algemeen gebruiken wij uw persoonsgegevens:

 • wanneer wij uw toestemming verkregen hebben;
 • in het kader van de uitvoering van een contract of het nemen van precontractuele maatregelen;
 • om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen te kunnen voldoen;
 • om redenen die het gerechtvaardigde belang van de bank betreffen. Wanneer wij dit soort verwerking uitvoeren, streven wij daarbij naar een evenwicht tussen dit gerechtvaardigde belang en het respecteren van uw persoonlijke levenssfeer.

Hieronder vindt u een meer concrete uitleg over de doelen die wij nastreven:

 • de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de naleving van wetgeving op embargo's;
 • de toepassing van de MiFID-wetgeving;
 • de bestrijding van fiscale fraude (onder andere in het kader van internationale overeenkomsten voor onderlinge bijstand en informatie-uitwisseling zoals FATCA, AEOI enz.);
 • een antwoord bieden op een officiële vraag van een publieke of gerechtelijke instantie die daartoe gemachtigd is;
 • de verlening van bankdiensten;
 • het bewijs van verrichtingen (vb. een order voor het aankopen van effecten);
 • de preventievan misbruiken en fraude:
  • wij verwerken en beheren contact- en veiligheidsgegevens (kaartlezer, paswoord...) om verrichtingen en mededelingen via onze afstandskanalen toe te laten, op te volgen en te beveiligen;
  • we gebruiken veiligheidscookies op onze websites;
 • de aanbieding van producten en diensten via derde verwerkers of partners (vb. Atos Worldline die transacties van kredietkaarten beheert);
 • de opleiding van onze medewerkers d.m.v. opname van bepaalde telefoongesprekken met onze call centres;
 • de opvolging van onze activiteiten (aantal verkopen, afspraken, oproepen, bezoeken aan onze website ...);
 • de verbetering van onze producten en diensten (zowel bestaande als in ontwikkeling zijnde), aan de hand van enquêtes bij klanten en niet-klanten, statistieken, tests, gebruikersfeedback die u op onze YouTube-, Twitter-, Facebookpagina’s zet of direct aan ons meedeelt;
 • de verbetering van de kwaliteit van de individuele dienstverlening aan onze klanten:
  • we delen klanten op in homogene klantengroepen ('segmentatie') om zo de meest passende dienstverlening aan te bieden. Die opdeling betreft onder andere de beroepsactiviteiten van de klanten (zo zal een arts advies krijgen van een specialist vrije beroepen), hun bankbehoeften (een belegger krijgt toegang tot onze beleggingsexperts) en de omvang van de te beheren tegoeden (vanaf een bepaald vermogen genieten de klanten de Private Banking-service).
  • wij houden rekening met uw voorkeuren wat betreft communicatiemiddelen (telefoon, e-mail,…)
  • we bekijken de frequentie van onze contacten met u om deze tot een redelijk aantal te beperken
  • de vastlegging van risicoscores inzake kredietverlening (risico op wanbetaling). Daartoe gebruiken we statistische modellen die de belangrijke risicofactoren identificeren op basis van de krediethistoriek binnen de bank,
  • direct marketing voor de financiële, bank- en verzekeringsproducten of andere producten die wij zelf promoten of die vennootschappen uit de groep BNP Paribas promoten. Met als doel u aangepaste producten en diensten aan te bieden,
  • vergewissen wij ons ervan dat onze voorstellen passen bij uw familiale situatie en bij de producten/diensten die u reeds bezit. Wij evalueren de producten die u gebruikt in het licht van uw sociaal-demografische gegevens (leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen,…). Vb. een Familiale Verzekering voor gezinnen met kinderen die nog geen Familiale Verzekering hebben,
  • analyseren wij uw gedrag op diverse kanalen (bezoeken aan kantoren, openen en lezen van e-mails en berichten op de Easy Banking Website, bezoeken van onze sites) om op die manier uw voorkeuren met betrekking tot een bepaald kanaal te kennen (vb. het meest gebruikte kanaal) en hier rekening mee te houden om de informatie, bezochte webpagina's, en online advertenties, … te personaliseren,
  • analyseren wij uw eventuele behoeften i.v.m.het gebruik van een dienst of product opdat wij ons aanbod kunnen optimaliseren (vb. inzake het type zichtrekening),
  • evalueren wij de sleutelmomenten waarop specifieke financiële producten of diensten relevant en commercieel gepast zijn. Bijvoorbeeld: u opent een rekening voor uw kind van 2 jaar oud en wij stellen u voor in te schrijven op een familiale verzekering om uw burgerlijke verantwoordelijkheid als ouder te dekken tegenover derden,
  • evalueren wij uw interesse voor een product of dienst op basis van bepaalde kenmerken die wij op anonieme basis (leeftijd, levensstijl, tegoeden, inkomen ...) detecteerden bij het cliënteel. Het gaat in het bijzonder om modellen die gebruikmaken van anoniem gemaakte gegevens van klanten die eerder al een bepaald product of dienst kochten en die ook uitwijzen welke aanbiedingen u waarschijnlijk kunnen interesseren,
  • superviseren wij transacties om degene die afwijken van het normale gebruik te ontdekken (vb. u ontvangt onverwacht belangrijke bedragen op een rekening). Wij kunnen u vervolgens contacteren en aangepaste producten en diensten aanbieden (vb. een gesprek plannen om investeringsmogelijkheden aangepast aan uw profiel te bespreken),
  • verrijken wij onze databank met de hulp van gespecialiseerde externe bedrijven,
  • verbeteren wij de communicatietools en -kanalen die u gebruikt d.m.v. bepaalde vooraf ingevulde gegevens (naam, voornaam, adres) die in ons bezit zijn en vragen wij u vervolgens die te bevestigen,
  • houden wij rekening met indirecte signalen die u ons geeft betreffende een specifieke dienst of product, bijvoorbeeld, uw deelname aan een wedstrijd of een evenement dat verband houdt met de dienst of het product (vb. Batibouw en uw getoonde interesse in een hypothecair krediet),
  • nemen wij opnieuw contact met u op wanneer u een simulatie uitvoert op onze website (vb. voor een lening voor de aankoop van een auto),
  • bezorgen wij u gepersonaliseerde informatie in het kader van hierboven vermelde verwerkingen.

4. Hoe beschermen we uw gegevens?

De toegang tot uw persoonlijke gegevens is enkel toegestaan aan de personen die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte beroepsdiscretie in acht nemen en alle technische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens nauwgezet opvolgen.

Wij passen een aantal technieken toe, zoals het versleutelen van gegevens, en stellen gespecialiseerde teams samen die zich exclusief aan de bescherming van uw persoonsgegevens wijden. Op die manier willen wij vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, deze verwerken, aanpassen of vernietigen.

Hierbij bezorgen wij u enkele tips om uw gegevens te beveiligen:

 • Probeer altijd een zo recent mogelijk besturingssysteem voor uw computer te gebruiken. Verander van besturingssysteem wanneer de leverancier niet meer in updates en ondersteuning voorziet.
 • Voer stipt alle (veiligheids)updates van uw besturingssysteem uit. U kunt uw computer opdracht geven dat automatisch te doen bij elke update.
 • Gebruik steeds de meest recente versie van uw browser (Internet Explorer, Firefox …). Voer ook daarvoor consequent alle veiligheidsupdates uit.
 • Zorg voor een actieve firewall op uw computer om de informatiestromen 'in' en 'uit' voortdurend te beveiligen.
 • Installeer een degelijk antivirusprogramma op uw computer. Virussen kunnen uw computer ernstig beschadigen. Ze kunnen bovendien de veiligheid van uw PC banking-sessies verminderen. Zorg voor een constante update van uw antivirusprogramma. Doe dat bij voorkeur bij elke verbinding.
 • Geef virussen geen kans om uw computer aan te tasten. Ga voor online aankopen alleen naar sites van bekende en betrouwbare aanbieders. Vermijd sites of netwerken die illegale programma's, muziek, films, enz. verspreiden.
 • Doe geregeld een complete scan van uw computer met een up-to-date antivirusprogramma.
 • Beveilig uw draadloze verbinding (wifi), bij voorkeur met een WPA2-sleutel.
 • Voorzie een automatische toetsenbordvergrendeling bij een inactiviteit van enkele seconden en een pincode om het toetsenbord vervolgens weer te ontgrendelen. Gebruik als paswoorden geen te voor de hand liggende woorden of cijfers;combineer voldoende cijfers en letters...
 • Laat uw pc of smartphone of tablet nooit onbeheerd achter.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Zo weet u of en in welke mate zij uw persoonlijke levenssfeer respecteren.

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

De personen die toegang krijgen tot uw gegevens zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun opdracht.

We delen uw gegevens mee aan onze medewerkers, aan de vennootschappen die met ons verbonden zijn en aan de vennootschappen van de groep waarvan wij deel uitmaken. Dat gebeurt enkel voor dezelfde doelen als wij opsomden in hoofdstuk 3. Wij dragen uw gegevens enkel over aan derden buiten de groep BNP Paribas voor commerciële doelen wanneer wij daarvoor uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming hebben.

Wat betreft de internationale doorgifte van gegevens, beschermen wij uw persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese wetgeving. Bezorgen wij die naar een land buiten de Europese Unie dat geen passend beschermingsniveau waarborgt, dan verhogen we de informatiebeveiliging en voegen wij de passende contractuele bepalingen toe om de bescherming van de gegevens te versterken. Bovendien informeren we de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

A. Recht op toegang, verbetering en verwijdering

U hebt een recht op toegang tot de gegevens die u betreffen. In dat kader kunt u ons vragen:

 • of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • waarvoor wij die verwerken;
 • welke groepen van persoonsgegevens wij verwerken;
 • met welke categorieën van bestemmelingen wij uw gegevens delen;
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens van u automatisch verwerken.

Stelt u vast dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn, dan kunt u ons vragen die te verbeteren. In een aantal welomschreven gevallen maakt de wet het mogelijk om de gegevens te doen verwijderen of het gebruik ervan te verbieden.

Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u om ons elke wijziging te melden (een verhuis of een vernieuwing van uw identiteitskaart).

B. Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens

U heeft het recht zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens die wij wensen uit te voeren. Zo kunt u zich zonder opgave van een reden verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden.

Dit recht kan echter uitgeoefend worden onder bepaalde voorwaarden:

 1. Uw verzoek moet gedateerd en ondertekend zijn.
 2. Enkel de weigering van het gebruik voor direct marketing-redenen moet u niet motiveren. Voor alle andere weigeringen moet u zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen hebben die verband houden met een bijzonder aspect van uw situatie. Is het verzet gerechtvaardigd, dan mogen wij de gegevens in kwestie niet meer verwerken.
 3. U kan zich echter niet verzetten tegen een verwerking die noodzakelijk is: v voor de uitvoering van een contract of precontractuele afspraken tussen ons;v de naleving van een wettelijke of reglementaire bepaling waaraan we zijn onderworpen.

C. Recht op verzet tegen een communicatiekanaal voor reclamedoeleinden (direct marketing)

Zelfs als we het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, vragen wij uw specifieke toestemming voor het gebruik van elektronische post (e-mail, sms …) voor reclamedoeleinden.

Betreft het commerciële berichten via sms of e-mail voor producten zonder verband met wat u reeds aan producten bij ons bezit, dan moeten we u uitdrukkelijk om toestemming vragen. U kunt op uw toestemming steeds terugkomen in antwoord op elke mail of een sms die u ontvangt.

Voor commerciële voorstellen die wij u per post bezorgen of via de telefoon doen, hebben wij geen voorafgaande toestemming nodig. Toch kunt u zich daar op elk moment tegen verzetten:

 • door contact op te nemen via de kanalen die wij hieronder vermelden;
 • voor publiciteit per post: door zich in te schrijven op de zgn.Robinson-lijst;
 • voor publiciteit via telefoon: door zich in te schrijven op de zgn.Bel-me-niet-meer-lijst.

Wilt u naderhand opnieuw reclame ontvangen, dan kan u ons hierover op de hoogte brengen op het nummer +32 2 762 60 00.

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht.

D. Bij wie kunt u terecht?

Om uw rechten uit te oefenen volstaat het om ons te contacteren op het nummer: +322 762 60 00. Wij sturen u een formulier op dat u dateert, ondertekent en terugzendt, samen met een kopie van uw identiteitskaart.

Gaat het om het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, dan stuurt u een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart en een gedetailleerde omschrijving, naar:

per post
BNP Paribas Fortis NV
Data Protection and Privacy Office – 1MA4B
Warandeberg 3
1000 Brussel;

per mail privacy@bnpparibasfortis.com.

Bij een conflict betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vragen dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bemiddelt. Het adres is:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 2 274 48 00
Mail: commission@privacycommission.be

7. Hoelang bewaren we uw gegevens?

We mogen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelden. Concreet onderscheiden we een retentieperiode en een archiveringsperiode.

 • De retentieperiode is de maximumperiode van gebruik van uw gegevens voor een specifieke verwerking. Na die periode deactiveren wij uw gegevens. Gegevens van mensen die nog geen klant zijn van ons, bewaren we maximaal een jaar en naargelang de levensduur van het project waarvoor we ze verzamelden (een autolening zal een minder lange retentieperiode hebben dan een vastgoedproject). Bepaalde gegevens hebben een uiterst korte retentieperiode. Meer specifiek in het geval van door bewakingscamera’s opgenomen beelden (CCTV) worden de gegevens in principe één maand lang bewaard;
 • De archiveringsperiode vloeit voort uit onze wettelijke verplichting of uit de juridische noodzaak om uw gegevens als bewijs te bewaren na afloop van de retentieperiode. De gearchiveerde gegevens zijn nog enkel toegankelijk om een bewijs in rechte te leveren, voor een controle door een bevoegde autoriteit (zoals de fiscale administratie) of voor een interne controle (audit). Die archiveringsperiode varieert naargelang het product en kan soms lang zijn. (gegevens van een hypotheek, bijvoorbeeld, bewaren wij dertig jaar.

8. Uw gebruik van onze sites en mobiele apps.

Wat betreft onze website: indien u geen klant bent en u onze website bezoekt, gaat u akkoord dat wij uw gegevens die ontstaan uit dit bezoek, gebruiken. Voor meer informatie, contacteer de algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van onze websites.

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van deze website, hanteren wij ook de volgende technologische middelen om gegevens te verzamelen:

A. Cookies

Een cookie is een klein bestand dat de server van onze bank opslaat op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone en dat toelaat om uw navigatietoestel te identificeren.

We gebruiken onder meer functionele cookies en comfortcookies. Voor meer informatie ter zake verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

B. Andere technologische middelen

Behalve cookies gebruiken we voor statistische doeleinden soms andere technologische middelen. Zo tellen web beacons of action tags het aantal bezoekers op onze website en/of onze apps naar aanleiding van een reclame op de site van derden. Deze bakens hebben enkel als doel het succes van onze publiciteitscampagnes te meten en geenszins toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen.

We maken tevens gebruik van technologieën zoals beelden of QR-codes, die via Shazam worden gelezen. Wanneer u deze scant op onze site, dan verzamelen we niet uw persoonsgegevens maar enkel de informatie over het gebruik en de toegang van de QR-code.

De apps om beelden of QR-codes te lezen, is niet door ons ontwikkeld. U hebt er dus alle belang bij om voorafgaandelijk aan elke download van een app, het beleid te bekijken dat deze aanbieder hanteert inzake de bescherming van deze gegevens.

9. BNP Paribas Fortis en de groep

BNP Paribas Fortis NV is een bank die op de Belgische markt een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen aanbiedt. Onze bank is actief onder drie merken met eigen specifieke kenmerken: BNP Paribas Fortis NV, Hello bank! en Fintro. We stellen voorts oplossingen op maat voor aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en openbare en financiële instellingen. Onze zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Warandeberg 3.

Sedert mei 2009 maken we deel uit van de groep BNP Paribas, die actief is in heel wat landen, zowel in Europa als in de rest van de wereld.

10. Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze privacyverklaring?

In een veranderende wereld waarin ook de technologie voortdurend verandert kan ook deze privacyverklaring veranderingen ondergaan. Wij nodigen u uit om steeds de laatste versie van deze verklaring te raadplegen en wij informeren u via onze gebruikelijke communicatiekanalen van enige wijziging.

Recentste update: 26 februari 2016

[1] Het IP-adres is het nummer waarmee elke op het internet aangesloten computer kan worden geïdentificeerd.